Privacy

Inleiding

Jan van Dal kunststof ramen en deuren neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Policy leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun u in deze Privacy Policy lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen. Voor vragen kun u altijd contact opnemen met info@janvandal.nl.

Wie is Jan van Dal kunststof ramen en deuren?

Jan van Dal kunststof ramen en deuren is de besloten vennootschap JAN VAN DAL KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN BV, kantoorhoudende te (5151DH) Drunen aan Thomas Edisonweg 43, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17178485.

Jan van Dal kunststof ramen en deuren is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan van Dal kunststof ramen en deuren BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Waarvoor gebruikt Jan van Dal kunststof ramen en deuren uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Jan van Dal kunststof ramen en deuren persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Jan van Dal kunststof ramen en deuren voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Jan van Dal kunststof ramen en deuren worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doelstellingen

Financiële administratie: Financiële administratie, Beheer van bestellingen, Facturatie, Sollicitatie, Klantenbeheer.

Dienstverlening: Verlenen van de dienst zelf, Afhandelen klachten.

Gegevens

Financiële administratie: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Naw-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer, Accountnummer, Bestellingsnummer, KvK nummer, btw nummer.

Dienstverlening: Naw-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, btw nummer, Klantnummer.

Hoe verkrijgt Jan van Dal Kunststof ramen en deuren uw persoonsgegevens?

Jan van Dal kunststof ramen en deuren heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Jan van Dal kunststof ramen en deuren gegevens van andere partijen heeft verkregen.

Grondslag

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en wel voor de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Bewaartermijn

Jan van Dal kunststof ramen en deuren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Jan van Dal kunststof ramen en deuren over u zijn vastgelegd, kun u een verzoek tot inzage doen.

 • Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun u een verzoek hiertoe doen bij Jan van Dal kunststof ramen en deuren. U kunt verzoeken dat Jan van Dal kunststof ramen en deuren u gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 • Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Jan van Dal kunststof ramen en deuren te verzoeken de verwerking van u persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Jan van Dal kunststof ramen en deuren of een derde plaatsvindt, heb u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 • Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Jan van Dal kunststof ramen en deuren te verkrijgen. Jan van Dal kunststof ramen en deuren zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 • Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Jan van Dal kunststof ramen en deuren u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 • Reactie door Jan van Dal kunststof ramen en deuren

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@janvandal.nl. Jan van Dal kunststof ramen en deuren zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Jan van Dal kunststof ramen en deuren een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Jan van Dal kunststof ramen en deuren uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Jan van Dal kunststof ramen en deuren verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Jan van Dal kunststof ramen en deuren ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Jan van Dal kunststof ramen en deuren worden meegestuurd aan u browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van u computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Jan van Dal kunststof ramen en deuren worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement en de wijze waarop Jan van Dal kunststof ramen en deuren u gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar info@janvandal.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Jan van Dal kunststof ramen en deuren uw gegevens verwerkt, kun u een e-mail sturen naar info@janvandal.nl. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.