Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

Aanbod: de aanbieding die Jan van Dal aan Klant doet of heeft gedaan voor de levering van producten en/of diensten door Jan van Dal, al dan niet op de Website en/of in de vorm van een (schriftelijke) offerte.

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van Jan van Dal.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die met Jan van Dal de Overeenkomst heeft gesloten.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om de Overeenkomst Op Afstand binnen de Bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnaamrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op know-how.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Jan van Dal heeft gesloten, ongeacht of hij een Consument of een Zakelijke Klant is;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Jan van Dal en Klant.

Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen Jan van Dal en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Jan van Dal en Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

Partij(en): Klant en/of Jan van Dal.

Jan van Dal: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan van Dal B.V., gevestigd aan de Thomas Edisonweg 43, 5151 DH Drunen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17178485.

Website: de omgeving waarop door Jan van Dal en/of derden producten worden aangeboden, beschikbaar op www.janvandal.nl.

Zakelijke Klant: een Klant die geen Consument is.

 

Identiteit en contactgegevens van Jan van Dal

Jan van Dal kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:

Jan van Dal

Thomas Edisonweg 43
5151 DH Drunen
Telefoon: +31 416 320 626
Email: info@janvandal.nl

KvK nummer: 17178485
Btw-nummer: NL814652748B01

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn mogelijk vertaald in een andere taal. In geval van een geschil tussen verschillende versies van de Algemene Voorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang en moet deze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Aanbod, elke Overeenkomst (Op Afstand), de levering van producten en/of diensten door Jan van Dal en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen. Elk Aanbod wordt door Jan van Dal gedaan onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Klant verklaart dat de Algemene Voorwaarden aan hem ter beschikking zijn gesteld, dat hij daarvan kennis heeft genomen en dat hij daarmee akkoord is.

Ten aanzien van Consumenten zijn in deze Algemene Voorwaarden enkele specifieke afwijkende bepalingen opgenomen. Voor het overige geldt dat ten aanzien van Consumenten deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn indien en voor zover zij niet in strijd zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling.

 

Eventuele voorwaarden van Klant, zoals algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meer van de bepalingen in het Aanbod, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet en/of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.

Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk is overeengekomen. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door Jan van Dal zijn bevestigd.

 

Het Aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst

Jan van Dal doet aan Klant een Aanbod waarin is opgenomen welke producten en/of diensten worden aangeboden en welke vergoeding Klant bij de aanvaarding van het Aanbod verschuldigd is.

Het Aanbod is vrijblijvend en verplicht Klant tot niets. Jan van Dal behoudt zich het recht voor het Aanbod steeds aan te passen of te wijzigen.

Indien een Aanbod is gedaan in een (schriftelijke) offerte, dan is het Aanbod geldig voor de duur van 14 (veertien) dagen na de datum van verzending door Jan van Dal, tenzij anders in het Aanbod is aangegeven. Een Aanbod op de Website is alleen geldig gedurende de tijd dat dit Aanbod op de Website is vermeld.

De omschrijving van de producten en/of diensten in het Aanbod is bindend. Jan van Dal is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod.

Het Aanbod kan gebaseerd zijn op de door de Klant aangeleverde informatie. In dat geval geldt dat wanneer deze informatie niet juist blijkt te zijn, dat Jan van Dal dan gerechtigd is om het Aanbod en/of de verschuldigde vergoedingen aan te passen aan de juiste informatie, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen.

De Overeenkomst komt tot stand zodra het Aanbod is aanvaard. Het Aanbod wordt geacht te zijn aanvaard zodra Klant instemt met het Aanbod, of indien Jan van Dal redelijkerwijs een gedraging van Klant mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.

Jan van Dal kan niet aan het Aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Jan van Dal kan niet garanderen dat de op de Website weergegeven kleuren exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleur van producten.

 

De (uitvoering van de) Overeenkomst

 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten en materialen.

Jan van Dal zal zich inspannen om de Overeenkomst ten behoeve van Klant uit te voeren.

Alle door Jan van Dal uitgevoerde activiteiten worden uitgevoerd op basis van een

inspanningsverbintenis.

 

Klant erkent dat het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk is van zijn samenwerking met Jan van Dal. Klant verleent daarom alle vereiste medewerking om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door Jan van Dal mogelijk te maken. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan dat Klant alle gegevens en inlichtingen waarvan Jan van Dal aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct verstrekt en dat Klant tijdige medewerking verleent. Indien Klant verzuimt om de noodzakelijke of gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en/of medewerking te verlenen, dan kan Jan van Dal niet instaan voor de gevolgen en is zij daarvoor niet aansprakelijk.

Jan van Dal is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gehouden om de instructies en/of aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet als door deze instructies en/of aanwijzingen de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst wijzigt of de Overeenkomst wordt aangevuld. Voor zover Jan van Dal ervoor kiest om deze instructies en/of aanwijzingen wel op te volgen, is zij gerechtigd om daarvoor in overleg met Klant een vergoeding in rekening te brengen.

Klant erkent en aanvaardt dat Jan van Dal in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk kan zijn van de diensten en/of zaken van derden. Voor zover volgens dwingend recht toegestaan, is Jan van Dal niet aansprakelijk voor (het gebruik van) de diensten en/of zaken van derden.

Termijnen die Jan van Dal noemt ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst en of de voltooiing daarvan hebben steeds een indicatief karakter. Deze termijnen betreffen nooit fatale termijnen. Jan van Dal is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim als Klant Jan van Dal een ingebrekestelling stuurt waarin Jan van Dal een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

Jan van Dal is ten allen tijde gerechtigd om een of meerdere derde(n) in te schakelen voor de (uitvoering van de) Overeenkomst.

 

Levering

Jan van Dal spant zich in om de producten conform Overeenkomst aan Klant te leveren.

Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Jan van Dal voor de levering kenbaar heeft gemaakt. De kosten voor levering zijn vermeld in het Aanbod. Indien Klant levering wenst op een ander adres dan initieel aan Jan van Dal kenbaar gemaakt, dan is Jan van Dal gerechtigd om hiervoor aanvullende kosten bij Klant in rekening te brengen.

Jan van Dal spant zich in om de producten binnen de overeengekomen levertermijn aan Klant te leveren.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of om schadevergoeding te vorderen.

Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Jan van Dal zich inspannen om een vervangend product aan Klant te leveren.

Jan van Dal en/of een door haar ingeschakelde derde levert de producten op een geschikte transporteenheid, zoals een bok (frame) of een pallet.

Indien een product op een stalen bok geleverd wordt, dan is en blijft de bok eigendom van Jan van Dal of de door haar ingeschakelde derde. Het is de verantwoordelijkheid van Klant dat deze bok op een plek staat waar de vervoerder deze met een heftruck weer retour kan nemen. Daarnaast is Klant verplicht om de bok binnen 14 (veertien) dagen na levering voor retour aan te melden op de door Jan van Dal aangegeven wijze. Indien Klant verzuimt de bok tijdig aan te melden, dan is Jan van Dal gerechtigd om kosten – maximaal tot de bokwaarde – bij Klant in rekening te brengen, e.e.a. onverminderd de overige wettelijke en/of contractuele rechten van Jan van Dal.

Bij een levering waarbij uitsluitend glas bij Klant wordt geleverd, wordt dit geleverd op een glasbok. Deze glasbok is en blijft eigendom van Jan van Dal of een door haar ingeschakelde derde. Klant is verplicht om de glasbok binnen 30 (dertig) dagen na levering voor retour aan te melden op de door Jan van Dal en/of de door haar ingeschakelde derde aangegeven wijze. Indien Klant verzuimt de glasbok tijdig aan te melden, dan is Jan van Dal gerechtigd om huurkosten ten bedrage van € 5,00 per dag bij Klant in rekening te brengen, met een maximum van de glasbokwaarde, e.e.a. onverminderd de overige wettelijke en/of contractuele rechten van Jan van Dal en/of de door haar ingeschakelde derde.

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de geleverde producten, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht, dan op het moment dat de producten zonder rechtsgeldige reden niet door de Klant zijn aangenomen. In het laatste geval kan Jan van Dal aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag van de producten.

 

Betaling en prijs 

Alle prijzen die Jan van Dal vermeldt zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Tenzij anders is overeengekomen dient Klant het volledige aankoopbedrag vooraf te voldoen op de bankrekening van Jan van Dal of op een andere door Jan van Dal aangegeven wijze.

Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van het Aanbod.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de Jan van Dal het Aanbod heeft gedaan, in werking treden, komen voor rekening van de Klant, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Jan van Dal die gevolgen had kunnen voorzien op die dag.

Jan van Dal is niet gebonden aan druk- en/of zetfouten of kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod, waaronder begrepen maar niet uitsluitend in de prijzen. Jan van Dal is in een dergelijk geval ook niet verplicht het product onder de onjuiste voorwaarden te leveren.

Klant staat in voor de juistheid van de door hem aan Jan van Dal verstrekte betaalgegevens. Klant zal onjuistheden of onvolkomenheden in de door hem verstrekte of door Jan van Dal vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jan van Dal melden.

Als Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Jan van Dal of een door haar ingeschakelde derde is gewezen op de te late betaling en aan Klant een termijn van 14 (veertien) dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim. Klant is in dat geval de over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en Jan van Dal is in dat geval gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij Klant in rekening te brengen.

In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is de andere Partij gerechtigd om, onverminderd haar overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op de opzeggende Partij enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van de opzeggende Partij op de andere Partij zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

Conformiteit, inspectieplicht en garantie

De producten zullen voldoen aan de Overeenkomst en de kwaliteit van de producten voldoet aan de (wettelijke) voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van het Aanbod voor de betrokken producten en/of materialen gelden.

Jan van Dal is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van producten voor individuele toepassing door Klant of eventuele adviezen op de Website of het Aanbod van Jan van Dal ten aanzien van de toepassing of het gebruik van producten.

Op producten wordt de (fabrieks)garantie gegeven zoals die is vermeld op de Website van Jan van Dal of in het Aanbod van Jan van Dal.

Klant dient de producten bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen. Klant zal een eventuele klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk melden aan Jan van Dal, tenzij dwingend recht een langere termijn voorschrijft. Na het verstrijken van voornoemde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Klant geaccepteerd. Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, leiden schendingen van de bepalingen in dit artikel door Klant tot verval van elk recht van reclame van Klant.

Indien Klant een product bij zending niet accepteert, dan zijn eventuele opslagkosten en/of kosten voor een nieuwe levering voor rekening van Klant.

De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de producten zijn gemonteerd, verwerkt, omgepakt, of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.

Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Jan van Dal ter zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende producten te vervangen of te herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van Jan van Dal niet van hem gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal Jan van Dal de koopprijs verminderen naar evenredigheid van het gebrek in het geleverde.

Een beroep op de garantie c.q. non-conformiteit is uitgesloten voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:

 1. a) gebreken die bij (af)levering konden worden ontdekt;
 2. b) verwering en/of normale slijtage;
 3. c) abnormaal gebruik, onoordeelkundig gebruik of onvoldoende (tijdig) onderhoud;
 4. d) installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door of namens Klant;
 5. e) onvoorziene, tijdelijke of blijvende schadelijke invloed(en) van het milieu;
 6. f) beschadigingen en/of gebreken die welke tijdens of na levering zijn ontstaan door invloeden van buitenaf;
 7. g) te hoog aangelegde bestrating en/of begroeiing;
 8. h) brand, inbraak, molest of atoomrampen.

Door het opnieuw leveren, vervangen of herstellen van een product, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. Ook indien Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Iedere aanspraak van Klant vervalt in elk geval 5 (vijf) jaar na levering van het product.

 

Aansprakelijkheid 

Jan van Dal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het leveren van de diensten en/of de producten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, noch voor enig handelen of nalaten van haar werknemers en/of van door haar ingeschakelde derden, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Indien Jan van Dal onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook, dan is Jan van Dal, zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Klant lijdt per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot het factuurbedrag van de levering waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. a) materiële schade aan zaken;
 2. b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
 3. c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

Iedere aansprakelijkheid van Jan van Dal voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, zoals hiervoor gedefinieerd, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant en kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen uitsluitend te vervallen in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jan van Dal en/of haar bedrijfsleiding.

Tenzij nakoming door Jan van Dal blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Jan van Dal wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Klant Jan van Dal in gebreke stelt, waarbij aan Jan van Dal een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gegund, en Jan van Dal ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Klant.

Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Jan van Dal. Jan van Dal is nimmer aansprakelijk voor schade die Klant lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Klant vrijwaart Jan van Dal van alle aanspraken van derden ter zake van door Jan van Dal geleverde producten waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan.

 

Overmacht

Jan van Dal kan niet gehouden worden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen noch is zij aansprakelijk jegens Klant in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de diensten en/of producten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Jan van Dal, tekortkomingen van door Jan van Dal ingeschakelde derden, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop Jan van Dal geen invloed heeft.

Indien de overmacht ten minste negentig (90) dagen voortduurt, zijn zowel Jan van Dal als Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

 

Intellectuele Eigendomsrechten 

Jan van Dal blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde producten zolang Klant:

 1. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 2. voor verrichte of nog te verrichten prestaties uit de Overeenkomst niet betaalt; of
 3. niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.

 

Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Klant is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Klant wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.

Nadat Jan van Dal een beroep heeft gedaan op het eigendomsvoorbehoud, mag zij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Klant staat Jan van Dal toe de plaats(en) te betreden waar het geleverde zich bevindt.

Indien producten nog niet door Jan van Dal zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak door Klant is voldaan, heeft Jan van Dal het recht van retentie. De producten worden dan niet geleverd totdat Klant volledig en conform afspraak heeft betaald.

 

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Indien en voor zover de Overeenkomst tussen Partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de daarin overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 (één) jaar geldt.

De overeenkomst voor bepaalde duur tussen Jan van Dal en Consument is, wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, tenzij Jan van Dal of Consument de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

De overeenkomst voor bepaalde duur tussen Jan van Dal en Zakelijke Klant wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij Jan van Dal of Zakelijke Klant de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

Partijen kunnen de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere Partij, indien die andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen blijft tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.

De door Jan van Dal voorafgaand aan de ontbinding reeds verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Klant zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Bedragen die Jan van Dal voor de beëindiging van de Overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar.

Alle bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven blijven na die beëindiging van kracht. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Jan van Dal, de Intellectuele Eigendomsrechten, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling.

 

Klachten

Klant dient eventuele klachten te melden via het contactformulier op de Website.

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de klacht bij Klant is ontstaan, aan Jan van Dal worden gemeld. Klant dient de klacht volledig en duidelijk te omschrijven en te melden aan Jan van Dal.

Jan van Dal zal de klachten binnen een redelijke termijn in behandeling nemen en zij spant zich in om dit binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te doen. Deze termijn vangt aan op het dat de klacht door Jan van Dal is ontvangen. Wanneer het behandelen van een klacht naar verwachting langer gaat duren, dan spant Jan van Dal zich in om Klant daarvan op de hoogte te stellen en tevens om een indicatieve termijn voor behandeling van de klacht te noemen.

Klant dient Jan van Dal in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien het niet lukt om de klacht binnen 4 (vier) weken onderling op te lossen, dan staat het Klant vrij om na het verstrijken van die termijn een geschillenprocedure te starten conform het navolgende artikel.

 

Overige bepalingen

Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.

Jan van Dal is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onder de aandacht van Klant gebracht. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat de door Jan van Dal te verschaffen prestatie wezenlijk afwijkt van de door Jan van Dal toegezegde prestatie, dan heeft Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden.

Jan van Dal is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden, met dien verstande dat Consument dan de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Noch de Algemene Voorwaarden, noch de Overeenkomst, noch enige andere overeenkomst tussen Partijen zal leiden tot enige vorm van een arbeidsrelatie, partnerschap of enige andere juridische relatie tussen Partijen.