Algemene voorwaarden

1.         Identiteit Verkoper

JAN VAN DAL Kunststof ramen en deuren B.V.
Handelend onder de naam: JAN VAN DAL Kunststof ramen en deuren
Vestigings- & bezoekadres: Thomas Edisonweg 43, 5151 DH, Drunen
Telefoonnummer: 0416320626
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van [08.00] uur tot [17.00] uur
E-mail: info@janvandal.nl
KvK-nummer: 17178485
Btw-identificatienummer: NL814652748B01

2.          Definities

Koper betekent iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Overeenkomst met Verkoper is aangegaan althans hiertoe voornemens is;
Levering betekent het ter beschikking stellen van het Product aan Koper, ongeacht of Koper het Product op het moment van terbeschikkingstelling in ontvangst neemt, op het adres zoals door Koper kenbaar gemaakt aan Verkoper.
Overeenkomst betekent de Schriftelijke koopovereenkomst waarbij Verkoper zich verbindt een Product aan Koper te leveren en Koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen;
Product betekent iedere roerende zaak die door Verkoper wordt aangeboden, verkocht en geleverd;
Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van Verkoper of langs een andere tussen Koper en Verkoper overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt;
Verkoper betekent JAN VAN DAL Kunststof ramen en deuren B.V.

3.          Toepasselijkheid

3.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Verkoper, zich verbindt tot het verkopen en leveren van Producten aan een (rechts)persoon, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.
3.2.      Indien Koper eenmaal een Overeenkomst met Verkoper heeft gesloten onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden ook op iedere volgende Overeenkomst met Verkoper van toepassing, ook als bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst een verwijzing daarnaar niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
3.3.      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt op voorhand nadrukkelijk door Verkoper van de hand gewezen.
3.4.      Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Koper wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Verkoper haar bezwaren niet Schriftelijk bij Verkoper heeft gemeld.

4.          Het aanbod

4.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Alle afbeeldingen van Producten alsmede bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijke Product kan in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat er sprake is van non-conformiteit. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.          De Overeenkomst

5.1.      De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2.      De Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door Koper van de door Verkoper aan Koper toegezonden offerte hetzij door de schriftelijke bevestiging door Verkoper van de door Koper geplaatste bestelling. Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de totstandkoming van de Overeenkomst.
5.3.      Verkoper behoudt zich het recht voor om (online)bestellingen te weigeren.
5.4.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.          Prijzen

6.1.      Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
6.2.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.           Betaling

7.1.      Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
7.2.      Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
7.3.      Verkoper is gerechtigd tot facturering na iedere Levering of deellevering, zoals bedoeld in artikel 8.
7.4.      Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Verkoper is gewezen op de te late betaling en Verkoper aan Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

8.          Levering

8.1.      Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
8.2.      Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.3.      Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn.
8.4.      Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan bericht. Verkoper zal alsdan een nieuwe leveringstermijn aan Koper kenbaar maken. Ook voor die nieuwe leveringstermijn c.q. leveringsdatum geldt hetgeen in artikel 8.3 is bepaald.
8.5.      Verkoper heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren of te wachten tot de gehele bestelling gereed is voor Levering.

9.         Eigendomsvoorbehoud

9.1.      Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper krachtens enige Overeenkomst geleverde Producten en nog te leveren Producten totdat de prijs voor al deze Producten uit enige Overeenkomst geheel is voldaan
9.2.      Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en een afschrift van de polissen van deze verzekeringen en bewijs van betaling van de verschuldigde premie op eerste verzoek van Verkoper aan Verkoper te verstrekken.
9.3.      Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. Koper verleent Verkoper en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden om de Producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.

10.      Klachten

10.1.    Koper is verplicht bij of onverwijld na het in ontvangst nemen van het Product te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
10.2.   Indien Koper ontdekt dat het geleverde Product (zichtbare) gebreken vertoont en niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Koper dit uiterlijk binnen 8 dagen na Levering schriftelijk aan Verkoper te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van Koper jegens Verkoper ter zake zichtbare gebreken.

11.      Garantie en reclamaties

11.1.    Verkoper staat er voor in dat het Product gedurende de wettelijke garantietermijn die voor dat Product geldt (als vermeld in het Aanbod) voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2.   Bij een inbreuk op de garantie zoals genoemd in artikel 11.1 is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het kosteloos vervangen of herstellen van het betreffende Product dan wel het terugbetalen van de daarvoor in rekening gebrachte prijs, zulks naar keuze van Verkoper.
11.3.   Indien Koper aanspraak maakt op garantie, zal Koper binnen de in dit artikel bepaalde termijn haar garantieaanspraak Schriftelijk kenbaar maken aan Verkoper en daarbij deugdelijke foto’s van het Product, meer in het bijzonder het gebrek, aan Verkoper toezenden, teneinde Verkoper in staat te stellen het (gebrek aan het) Product te onderzoeken. Indien Verkoper de klacht gegrond acht, zal Verkoper het Product kosteloos vervangen of herstellen.
11.4.   Alle aanspraken op garantie vervallen wanneer Koper niet binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek, Verkoper daarvan Schriftelijk kennis heeft gegeven.
11.5.   Alle aanspraken op garantie vervallen, wanneer Koper ter zake van de betaling in verzuim is of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst. Alle aanspraken op garantie vervallen voorts wanneer het gebrek voortvloeit uit:
a.         ondeskundig gebruik,
b.         onvoldoende onderhoud,
c.         normale slijtage en/of beschadiging,
d.         handelen of nalaten van Koper in strijd met door Verkoper verstrekte (product-)informatie, (product)-adviezen, (gebruiks- en/of verwerkings-) voorschriften en/of (veiligheids-)instructies.
11.6.   Alle aanspraken op garantie vervallen tevens wanneer Koper zelf of middels derden het Product monteert en/of installeert, respectievelijk daaraan reparaties c.q. wijzigingen (laat) verricht(en).
11.7.   Een reclame met betrekking tot een geleverd Product beïnvloedt niet de verplichtingen van Koper uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveringen en geven Koper niet het recht de betaling van vorderingen van Verkoper op te schorten.

12.        Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1.   Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Verkoper, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar Producten uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
12.2.   Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 12.1 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) van het desbetreffende geleverde Product waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Verkoper komt.

13.       Privacy

13.1.    Wanneer Verkoper dan wel Koper tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
13.2.    Indien Verkoper dan wel Koper als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Verkoper en Koper Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
13.3.    Verkoper en Koper informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Verkoper en Koper verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

14.       Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

14.1.   Koper kan vorderingen op Verkoper, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
14.2.   Het is Koper niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Verkoper enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

15.       (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Verkoper vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

16.       Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

16.1.   Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Koper jegens Verkoper in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
16.2.   Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3.   Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.